Copyright 2024 - Obec Báhoň

Výrub stromov - postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

Na aktualizácii informácií sa pracuje, po spracovaní budú ihneď zverejnené.

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.
2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 15 dní pre plánovanou činnosťou (§ 47 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny).
3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,- € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).
5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch v X. časti, položka č. 160.
6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.
7. Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom okresný úrad životného prostredia, správny poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne okresného úradu,  alebo na ich účet.
8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.
9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.
10. Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
11. K žiadosti je potrebné priložiť:
- Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom drevina rastie /napr. výpis z LV – nemusí byť originál/
- Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne. Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia podľa týchto predložených dokladov.
- Adresu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou žiadateľa.
- V prípade potreby /ak tak určí povoľujúci orgán/ fotodokumentáciu jestvujúcich drevín. Ak ich je viac, je potrebné dreviny na nákrese /napr. katastrálnej mape s vyznačením drevín/ označiť číselnou alebo abecednou značkou. To isté platí aj pri označení dreviny na fotografiách, aby bolo možné dreviny správne identifikovať.

Zodpovedný: Ing. Ivan Patoprstý
Adresa: Obecný úrad Báhoň, ul. SNP 65, 90084 Báhoň,

Telefón: 033/6455340
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Tlačivo žiadosti na výrub stromov si stiahnete kliknutím sem.

Podľa § 47 ods. 3 a § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu obce: Obec Báhoň, ul. SNP 65, 90084  Báhoň alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (telefón 033/6455340) v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.


Začaté správne konania:

Rok 2024

Č.j.: OcU-Bh-127/2024-155-výrub-5 zo dňa 12.2.2024 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín:

  • Smrek 4 ks, s obvodom kmeňa 115, 132, 90 a 104 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou.

Dreviny  sa nachádzajú na pozemku par.č. 269/1 a par.č. 267/1,  druh oboch pozemkov – zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 269/1 je 302m2 a pozemku 267/1 je 607 m2, k.ú. Báhoň, vedené na LV 651 a 779, pozemky sú vo vlastníctve žiadateľov, pozemok s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu:

Dreviny tienia RD, zakrývajú a prerastajú do celej fasády rodinného domu. 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 19.2.2024

Vyvesené v Báhoni : 12.2.2024

Č.j.: OcU-Bh-30/2024-150-výrub 4 (pôvodné číslo z r. 2023) 7/1181/spis586/2023/výrub zo dňa 18.12.2023 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín:

  • Lipa 1 ks, s obvodom kmeňa od 270 cm, meraný vo výške 1,3 m nad zemou, ktorý je na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Báhoň,

Drevina č. 1 Lipa, 1ks, ktorá sú nachádza na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Báhoň, par.č. 214/1, vedená v reg. „E“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 5848 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV č. 1086, pozemok je s prvým stupňom ochrany,

Dôvod výrubu:

Dreviny svojim vzrastom ohrozujú pri nepriaznivých poveternostných podmienkach majetok žiadateľky a susediace nehnuteľnosti. Sú prestarnuté a taktiež ohrozujú osoby pohybujúce sa v ich blízkosti. Drevina č. 1 narúša statiku rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.12.2023

Vyvesené v Báhoni : 18.12.2023

Č.j.: OcU-Bh-124/2024-148-výrub-3 zo dňa 8.2.2024 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín:
•  Orech 1 ks, s obvodom kmeňa 186 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou.

Drevina sa nachádza na pozemku parcela číslo 3065,  druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 11299 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV 1677, pozemok je vo vlastníctve obce Báhoň, pozemok s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu:
Koreňový systém dreviny narušuje základ oplotenia pozemku, nadvihuje a láme betón, bránku, plot. Z tohto dôvodu je nutná výmena. Pri páde je možné ohrozenie zvierat a ľudí. 
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.2.2024

Vyvesené v Báhoni : 8.2.2024

Č.j.: OcU-Bh-85/2024-79-výrub-2 zo dňa 17.1.2024 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín:
• Jedľa strieborná 1 ks, s obvodom kmeňa 30 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou.

Drevina sa nachádza na pozemku parcela číslo 518/44 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 177 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV 860, pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, pozemok s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu:
Narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny a nakoľko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu žiadateľa, ohrozuje svojou výškou nehnuteľnosť – RD.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.1.2024

Vyvesené v Báhoni : 17.1.2024

Č.j.: OcU-Bh-79/2024-71-výrub-1 zo dňa 15.1.2024 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín:
• Orech 1 ks, s obvodom kmeňa 70 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou.

Drevina sa nachádza na pozemku parcela číslo 491/30  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 265 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV 124, pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, pozemok s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu:
Zlý zdravotný stav dreviny – bútľavenie. Drevina ohrozuje susednú stavbu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.1.2024

Vyvesené v Báhoni: 15.1.2024


Rok 2023

Č.j.: 7/1181/spis586/2023/výrub zo dňa 18.12.2023 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín:
• Lipa 1 ks, s obvodom kmeňa od 270 cm, meraný vo výške 1,3 m nad zemou, ktorý je na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Báhoň,
• Jedľa 1 ks, s obvodom kmeňa 170 cm, meraný vo výške 1,3 m nad zemou, ktorý je na pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky.
Drevina č. 1 Lipa, 1ks, ktorá sú nachádza na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Báhoň, par.č. 214/1, vedená v reg. „E“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 5848 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV č. 1086, pozemok je s prvým stupňom ochrany,
Drevina č. 2 Jedľa, 1ks, ktorá sa nachádza na pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky, par.č. 39, reg. „C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 1634 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV č. 785, pozemok je s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu:
Dreviny svojim vzrastom ohrozujú pri nepriaznivých poveternostných podmienkach majetok žiadateľky a susediace nehnuteľnosti. Sú prestarnuté a taktiež ohrozujú osoby pohybujúce sa v ich blízkosti. Drevina č. 1 narúša statiku rodinného domu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.12 .2023
Vyvesené v Báhoni : 18.12.2023

Č.j.: 6/1180/spis585/2023/výrub zo dňa 18.12.2023 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín:
• Borovica 4 ks, s obvodom kmeňa od 70, 75, 90, 76 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou, ktoré sú na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Báhoň,
• Tuja 1 ks, s obvodom kmeňa 101 cm, meraný vo výške 1,3 m nad zemou, ktorý je na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Dreviny v počte 5 ks, ktoré sú na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Báhoň, par.č. 513/158, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 464 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV č. 851, pozemok je s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu:
a) zlý zdravotný stav drevín, z tohto dôvodu majú dreviny malú pravdepodobnosť prežitia,
b) znečisťovanie chodníka a miestnej komunikácie z dôvodu opadávania ihličia, čo spôsobuje zhoršený pohyb a nebezpečenstvo úrazu chodcov,
c/ vrcholky stromov sa dotýkajú elektrického vedenia, pri vetre nebezpečenstvo poškodenia vedenia.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.12 .2023
Vyvesené v Báhoni : 18.12.2023

Č.j.: 5/1172/spis579/2023/výrub zo dňa 15.12.2023 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks drevín a drevitého porastu:
• Agát biely 17 ks, s obvodom kmeňa od 80 cm do 100 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a drevitý porast o rozlohe cca 150 m2,
• Agát biely 1 ks, s obvodom kmeňa 90 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou, ktorý je na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň
Dreviny v počte 17 ks, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, sa nachádzajú na pozemku parc. č. 1243/170, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 963 m2, k.ú. Báhoň, vedené na LV 940 a 1 ks dreviny, ktorá je vo vlastníctve obce Báhoň na pozemku parc. č. 3086/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 2346 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV č. 1677, pozemky sú s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu:
Stromy a kroviny rastú v línií hranice pozemku, kde prebehne rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia. Stromy sú z väčšej časti prestarnuté, preschnuté a poškodené. Pri vetre dochádza k ich lámaniu. Náletový porast je hustý a nepriechodný a bráni rekonštrukcií plota.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.12 .2023
Vyvesené v Báhoni : 15.12.2023

Č.j.: 4/1154/spis571/2023/výrub zo dňa 7.12.2023 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín:
- orech 3 ks, s obvodom kmeňa 110 cm, 100 cm a120 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou.
Dreviny sa nachádza na pozemku parcela číslo 2768, druh pozemku orná pôda, výmera pozemku 4243 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV 1929, pozemok je vo vlastníctve žiadateľa,
pozemok s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu:
Zlý zdravotný stav drevín spôsobený mechanickými zásahmi poľnohospodárskych strojov (otáčanie pluhu traktora) a tým zvýšené riziko zlomenia stromov. Nepoužiteľnosť plodov z dôvodu choroby na stromoch. Žiadateľ už vykonal náhradnú výsadbu na predmetnom pozemku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.12 .2023
Vyvesené v Báhoni : 7.12.2023

Č.j.: 3/1032/spis519/2023/výrub zo dňa 24.10.2023 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín:
- Breza previsnutá 3 ks, s obvodom kmeňa 160, 125 a 150 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela číslo 213/3 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2120 m2, k.ú. Jablonec, vedená na LV 1126, pozemok je vo vlastníctve Obce Jablonec, pozemok s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu:
Dreviny sú vo veku 55 rokov. Od minulého roka bolo spozorované postupné usychanie drevín od vrcholca stromov smerom dolu ku kmeňu. Pri nepriaznivých  poveternostných podmienkach bolo zaevidované, že sa začali horné preschnuté konáre lámať. Hrozí, že suché konáre môžu ohroziť deti, nakoľko predmetné dreviny sa nachádzajú v areáli Materskej školy v Jablonci.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.10.2023
Vyvesené v Báhoni : 24.10.2023

Č.j.: 2/124/spis112/2023/výrub zo dňa 6.2.2023 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín:
Lipa 1 ks, s obvodom kmeňa 60 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela číslo 496/75 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1200 m2, k.ú. Báhoň, vedená na LV 1086, pozemok je vo vlastníctve Obce Báhoň, pozemok s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu:
Pri silnom vetre a zlých poveternostných podmienkach drevina ohrozuje rodinný dom žiadateľa, ohrozuje osoby na chodníku. Koreňový systém stromu zasahuje do stavby rodinného domu a poškodzuje chodník.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.2 .2023
Vyvesené v Báhoni : 6.2.2023

Č.j.: 1/59/spis66/2023/výrub zo dňa 17.1.2023 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 48 ks drevín:
 -  Chamaecyparis Lawsoniana „Elwoodii“ 1 ks, s obvodom kmeňa 198 cm, meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
 -  Thuja occidentalis 25 ks, s obvodom kmeňa 67-150 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
 -  Juniperus chinensis „Blaauw“ 10 ks, s obvodom kmeňa 57-93 cm meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
 -  Picea pungens 2 ks, s obvodom kmeňa 85 a 77 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
 -  Pinus nigra 3 ks, s obvodom kmeňa 147,71 a 95 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
 -  Thuja chinensis 4 ks, s obvodom kmeňa 37-71 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
 -  Sambucus nigra 1 ks, s obvodom kmeňa 29 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
 -  Betula pendula 2 ks, s obvodom kmeňa 96 a 42 cm, meraných vo výške 1,3 m nad zemou.
Dreviny sa nachádzajú na pozemkoch:
1. parcela číslo 42, druh pozemku: záhrada, výmera 849 m2, k.ú. Báhoň, LV 654, parcela vo vlastníctve žiadateľa,
2. parcela číslo 43, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 457 m2, k.ú. Pezinok, LV 654, parcela vo vlastníctve žiadateľa,
3. parcela číslo 46, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1865 m2, k.ú. Pezinok, LV 654, parcela vo vlastníctve žiadateľa,
4. parcela číslo 48/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 480 m2, LV 851, k.ú. Pezinok, pozemok je vo vlastníctve Obce Báhoň, všetky štyri pozemky s prvým stupňom ochrany.

Dôvod výrubu:
Hlavným kritériom pre odstránenie drevín z areálu kostola je celkové ohodnotenie drevín arboristom, Ing. Pacalaj. Dreviny zasahujú do el. vedenia, ohrozujú fasádu kostola šikmým rastom, thuje sú napadnuté škodcom a redukcia koruny drevín by nevyzerala esteticky.
Dreviny označené na výrub sú na základe hodnotenia arboristu neperspektívne z hľadiska blízkej budúcnosti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.1.2023
Vyvesené v Báhoni : 17.1.2023


Rok 2022

Č.j.: 7/784/spis448/2022/výrub zo dňa 26.10.2022 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín:
- Smrek 1 ks s obvodom kmeňa 95 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
- Tuja 1 ks s obvodom kmeňa 40 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
- Tuja 1 ks s obvodom kmeňa 44 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou.

Dreviny sa nachádzajú na pozemku:
- parcela č. 182/2, výmera pozemku 302 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 753, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľky.
Dôvod výrubu:
Dreviny svojim vzrastom pri veternom počasí hruzujú nehnuteľnosť – RD, ktorý je v ich bezprostrednej blízkosti. Koreňový systém drevín narúša stavbu RD. Tuje sú napadnuté škodcami, padajú konáre.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 2.11.2022
Vyvesené v Báhoni : 26.10.2022

Č.j.: 5/661/spis381/2022/výrub zo dňa 22.8.2022 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15 ks drevín:
- Orech kráľovský 2 ks s obvodom kmeňa 89 a 87 cm meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
- Smrek pichľavý 5 ks s obvodom kmeňa 93, 97, 75, 121 a 106 cm meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
- Borovica čierna 2 ks s obvodom kmeňa 114 a 109 cm meraných vo výške 1,3 m nad zemou,
- Borovica lesná 1 ks s obvodom kmeňa 110 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
- Duglaska tisolistá 2 ks s obvodom kmeňa 66 a 80 cm meraných vo výške 1,30m nad zemou,
- Dub červený 1 ks s obvodom kmeňa 104 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
- Lipa veľkolistá 1 ks s obvodom kmeňa 158 m meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
- Čerešňa vtáčia 1 ks s obvodom kmeňa 81 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 491/62, výmera pozemku 7692 m2, druh pozemku – záhrada, vedený na LV č. 736, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvod výrubu:
Príprava územia pre IBV.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.8.2022
Vyvesené v Báhoni : 22.8.2022

Č.j.: 1/5/spis24/2022/výrub zo dňa 3.1.2022 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín:
 - Borovica 1 ks s obvodom kmeňa 90 cm
 - Smrek 2 ks s obvodom kmeňa 110 a 120 cm
 - Javor 2 ks s obvodom kmeňa 95 a 98 cm merané vo výške 130 cm od zeme.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 518/17, výmera pozemku 3281 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 818, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Na predmetnom pozemku par.č. 518/17 plánuje žiadateľ vykonávať poľnohospodársku výrobu. Borovica /strom č. 1/ sa nakláňa a v prípade veterného počasia môže ohroziť osoby pohybujúce sa na pozemku. Taktiež sa nakláňa na susedný pozemok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.1.2022
Vyvesené v Báhoni : 3.1.2022

Č.j.: 2/101/spis24/2022/výrub zo dňa 17.2.2022 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín:
Smrek 1 ks s obvodom kmeňa 160 cm
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 513/67, výmera pozemku 235 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 1195, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Drevina svojim vzrastom pri veternom počasí ohrozuje nehnuteľnosť – rodinný dom žiadateľa a aj osoby pohybujúce sa na predmetnom pozemku. Koreňový systém dreviny nadvihuje betónový plot pred RD žiadateľa.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.2.2022
Vyvesené v Báhoni : 17.2.2022

Č.j.: 125/spis24/2022/výrub zo dňa 7.3.2022 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín:
 Marhuľa 3 ks s obvodom kmeňa 130,80 a 90 cm
 Orech 1 ks s obvodom kmeňa 70 cm
 Slivka 1 ks s obvodom kmeňa 120 cm, všetky merané vo výške 1,3 m nad zemou a
 Porast cca 300 m2.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 518/18 a 518/23, výmera pozemku 518/18 je 2755 m2, druh pozemku – vinica a výmera pozemku 518/23 je 1193 m2, druh pozemku - vinica, obe vedené na LV č. 996, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Predmetné pozemky sú dlhodobo zarastené, neprístupné, nie je možné ich účelné využitie. Stromy a dreviny sú prestarnuté a svojim vzrastom znehodnocujú pozemok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.3.2022
Vyvesené v Báhoni : 7.3.2022

Č.j.: 127/spis24/2022/výrub zo dňa 7.3.2022 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín:
 Orech 5 ks s obvodom kmeňa 90 - 110 cm meraných vo výške 1,3 m nad zemou.
 Porast cca 300 m2.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 518/2, výmera pozemku 10932 m2, druh pozemku – ovocný sad, vedený na LV č. 18, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Výrub náletových drevín a suchých/chorých stromov z dôvodu postupného čistenia pozemku a zabránenia znečisťovania smeťami cudzími osobami.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.3.2022
Vyvesené v Báhoni : 7.3.2022

Č.j.: 6/763/spis433/2022/výrub zo dňa 10.10.2022 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín:
- Orech kráľovský 1 ks s obvodom kmeňa 270 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
- Orech kráľovský 1 ks s obvodom kmeňa 260 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
- Smrek obyčajný 1 ks s obvodom kmeňa 110 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou,
- Tuja 1 ks s obvodom kmeňa 70 cm meraný vo výške 1,3 m nad zemou.

Dreviny sa nachádzajú na pozemku:
- parcela č. 218, výmera pozemku 1043 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 1086, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany. Pozemok je vo vlastníctve Obce Báhoň,
- Parcela č. 513/17, výmera pozemku 2017 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 851, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany. Pozemok je vo vlastníctve Obce Báhoň,
- Parcela č. 20/8, výmera pozemku 503 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 1178, nachádzajúca sa v k.ú. Báhoň, s prvým stupňom ochrany. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľky.
Dôvod výrubu:
Orechy kráľovské sú práchnivé, konáre sa odlamujú na miestnu komunikáciu, čím ohrozujú premávku aj chodcov. Smrek vo dvore narúša stavbu RD koreňovým systémom dreviny, zasahuje do elektrického vedenia. Tuja zasahuje do elektrického vedenia.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.10.2022
Vyvesené v Báhoni : 10.10.2022


Rok 2021

Č.j.: 6/875/spis637/2021/výrub zo dňa 13.12.2021 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech s obvodom kmeňa 125 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 497/14, výmera pozemku 684 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 11, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Strom je chorý, preschnutý, padajú z neho konáre a ohrozujú osoby v jeho blízkosti. Drevina je nadrozmerného vzrastu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.12.2021.
Vyvesené v Báhoni : 13.12.2021

Č.j.: 5/856/spis623/2021/výrub zo dňa 6.12.2021 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech s obvodom kmeňa 200 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 520/14, výmera pozemku 256 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 916, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Drevina je nadrozmerného vzrastu. Pri nepriaznivom počasí ohrozuje osoby pohybujúce sa na predmetnom pozemku. Strom je preschnutý a padajú z neho konáre.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.12.2021.
Vyvesené v Báhoni : 6.12.2021

Č.j.: 4/767/spis563/2021/výrub zo dňa 3.11.2021 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – borovica s obvodom kmeňa 143 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 531/14, výmera pozemku 213 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 276, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Drevina zasahuje do elektrického vedenia, je nahnutá nad chodník a cestu, čím ohrozuje ľudí na chodníku a cestnú dopravu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.11.2021.
Vyvesené v Báhoni : 3.11.2021

Č.j.: 3/193/2021/výrub zo dňa 29.3.2021 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny :
Ihličnan – smrek 1 ks s obvodom kmeňa 95 cm
Ozdobná tuja – porast do 2 m2.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 209/2, výmera pozemku 191 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Strom je rozmerovo prerastený, zľahka naklonený smerom do dvora a hrozí jeho pád s ohľadom povrchné zakorenenie. Cieľom je vyčistenie a skultivovanie dvora.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 5.4.2021.
Vyvesené v Báhoni : 29.3.2021

Č.j.: 2/173/spis174/2021/výrub zo dňa 18.3.2021 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín :
Marhuľa 4 ks s obvodom kmeňa 80 – 90 cm
Smrek 1 ks s obvodom kmeňa 85 cm
Slivka divá 3 ks s obvodom kmeňa 82 – 89 cm
Čerešňa divá 1 ks s obvodom kmeňa 85 cm, merané vo výške 130 cm od zeme a kríky 10 m2.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 491/62, výmera pozemku 7627 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 736, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvod výrubu:
Príprava zasieťovania pozemku
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.3.2021.
Vyvesené v Báhoni : 18.3.2021

Č.j.: 1/141/spis147/2021/výrub zo dňa 10.3.2021 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – topoľ s obvodom kmeňa 302 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 533/63, výmera pozemku 977m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 242, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom
ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Strom je preschnutý, napadnutý škodcami, padajú konáre, ktoré môžu ohroziť osoby pohybujúce sa po pozemku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2021.
Vyvesené v Báhoni : 10.3.2021

Rok 2020

Č.j.: 3/649/2020/výrub zo dňa 2.10.2020 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín –
strom č. 1 a 14 – orech s obvodom kmeňa 72 a 68 cm
Strom č. 2 – čerešňa s obvodom kmeňa 62 cm
Strom č. 3 – višňa s obvodom kmeňa 65 cm
Strom č. 4 – vyschnutý strom s obvodom kmeňa 58 cm
Strom č. 5,6,7,8,9 – javor s obvodom kmeňa 61,70,68,67,60 cm
Strom č. 10,11,12,13 – agát s obvodom kmeňa 56,62,60,68 cm všetky merané vo výške 130
cm od zeme.
Stromy/dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 491/36, výmera pozemku 1278 m2,
druh pozemku – orná pôda, pozemok vedený na LV č. 2156, nachádzajúca sa v k. ú. obce
Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Na predmetnom pozemku par.č. 491/36 sa nachádza 14 drevín a hustý porast, ktorý
bráni výstavbe nového rodinného domu žiadateľa. Niektoré dreviny sa nachádzajú
priamo na hranici pozemku, kde je plánovaný plot.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom
konania sa stanovuje do 9.10.2020.
Vyvesené v Báhoni : 2.10.2020

 Č.j.: 2/601/2020/výrub zo dňa 4.9.2020 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín – smrek s obvodom kmeňa 90 cm a čerešňa s obvodom kmeňa 85 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Smrek sa nachádza na pozemku parcela č. 66, výmera pozemku 547 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, čerešňa sa nachádza na pozemku par.č. 65/1, výmera pozemku 499 m2, druh pozemku – záhrada, oba pozemky vedené na LV č. 87, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Smrek sa nachádza v blízkosti RD žiadateľa a svojim vzrastom môže pri zlých poveternostných podmienkach ohroziť RD, ktorý je v jeho bezprostrednej blízkosti.
Čerešňa nachádzajúca sa v záhrade je planá, rodí červivé a drobné plody. Žiadateľka ju chce vymeniť za rodiacu jedlú čerešňu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.9.2020.
Vyvesené v Báhoni : 4.9.2020

Č.j.: 1/286/2020/výrub zo dňa 19.3.2020 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – strieborná jedľa s obvodom kmeňa 120 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 533/75, výmera pozemku 502 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 245, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Strom svojim vzrastom môže ohroziť RD /statiku, strechu/, ktorý je v jeho bezprostrednej blízkosti, ako aj susedné nehnuteľnosti
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom
konania sa stanovuje do 26.3.2020.
Vyvesené v Báhoni : 19.3.2020

Rok 2019

Č.j.: 6/428/2019/výrub zo dňa 28.10.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech s obvodom kmeňa 210 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 94/10, výmera pozemku 867 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 958, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvod výrubu:
Strom svojim vzrastom môže ohroziť susedné budovy
Strom je preschnutý a napadnutý škodcami – môže ohrozovať bezpečnosť osôb.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 3.11.2019.
Vyvesené v Báhoni : 28.10.2019

Č.j.: 5/406/2019/výrub zo dňa 14.10.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín – smrek – 2 ks, Tuja – 1 ks s obvodom kmeňa smrek 185 cm, Smrek 138 cm, Tuja 167 cm merané vo výške 130 cm od zeme.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 531/14 o výmere 213 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 276, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
Korene stromov zasahujú do podkladov domu
Konáre poškodzujú strechu
Znížená viditeľnosť v rodinnom dome
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.10.2019.
Vyvesené v Báhoni : 14.10.2019

Č.j.: 4/366/2019/výrub zo dňa 16.9.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín – Lipa – 2 ks, Breza – 1 ks s obvodom kmeňa Lipa 170 cm, Breza 73 cm, Lipa 122 cm merané vo výške 130 cm od zeme.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 24/2 o výmere 4851 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 851, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Dôvod výrubu:
Dreviny zasahujú do fasády domu, ktorú poškodzujú
Dreviny tienia, v miestnostiach bytového domu treba svietiť aj počas dňa
Dreviny znečisťujú strechu a upchávajú žľab zvodu dažďovej vody, pri daždi voda preteká a steká po fasáde bytového domu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.9.2019.
Vyvesené v Báhoni : 16.9.2019

Č.j.: 3/99/2019/výrub zo dňa 27.2.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15 ks drevín – agáty s obvodom kmeňa všetky nad 80 cm, merané vo výške 130 cm od zeme. Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 2499 o výmere 535 m2, druh pozemku – ostatná plocha a parcele č. 2500 o výmere 1809 m2, druh pozemku – trvalý trávny porast, vedené na LV č. 1644, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: úprava terénu, odstránenie chorých a popraskaných stromov, čistenie a príprava na novú výsadbu ovocných stromov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2019.
Vyvesené v Báhoni : 27.2.2019

Č.j.: 2/79/2019/výrub zo dňa 13.2.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín – náletové dreviny ako agáty a iné náletové kry a dreviny s obvodom kmeňa od 41 cm do 104 cm merané vo výške 130 cm od zeme. Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 3021 o výmere 448 m2, druh pozemku – ostatná plocha, vedená na LV č. 2129, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: úprava terénu na používanie a odstránenie chorých alebo popraskaných stromov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.2.2019.
Vyvesené v Báhoni : 13.2.2019

Č.j.: 1/59/2019/výrub, zo dňa 28.1.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov, a to 1 ks orech a 1 ks breza, na pozemku parcela č. 153/2 o výmere 476 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, vedená na LV č. 969, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: na predmetnej parcele je plánovaná výstavba nového rodinného domu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 4.2.2019.
Vyvesené v Báhoni : 28.1.2019

Rok 2018

Č.j.: 4/353/2018/výrub, zo dňa 9.11.2018 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov, a to 1 ks orech a 1 ks breza, na pozemku parcela č. 414/31 o výmere 753 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 1258, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: stromy rastú na hranici pozemku, pričom orech priamo v oplotení. Vzhľadom na to, že žiadateľ plánuje na predmetnom pozemku výstavbu nového oplotenia, žiada o uvedený výrub.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2018.
Vyvesené v Báhoni : 9.11.2018

Č.j.: 3/301/2018/výrub, zo dňa 3.10.2018 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – pajaseň žliazkatý, na pozemku parcela 129 o výmere 252 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 430, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: čistenie pozemku a priľahlých parciel od náletových drevín a krov. Strom svojou výškou a šírkou obmedzuje voľný pohyb na pozemku, nemá hospodársku hodnotu, nakoľko je to invazívny, nepôvodný druh dreviny, ktorý sa agresívne šíri a ohrozuje pôvodné  dreviny.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.10.2018.
Vyvesené v Báhoni : 3.10.2018

Č.j.: 2/114/2018/výrub, zo dňa 19.3.2018 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – orech , na pozemku parcela 513/12 o výmere 331 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 618, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: strom je z polovice suchý a pri veternom počasí hrozí ulomenie konárov a tým následné nebezpečenstvo pre osoby pohybujúce sa na predmetnom pozemku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 26.3.2018.
Vyvesené v Báhoni : 19.3.2018

Č.j.: 1/2018 je identický s Č.j.: 13/517/2017

Rok 2017

Č.j.: 13/517/2017/výrub, zo dňa 20.12.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks stromov – smrek obyčajný – 3 ks a smrek pichľavý - 2 ks, na pozemku parcela 24/2 o výmere 4851 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 851, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: stromy ohrozujú bytový dom na ul. 1.mája poškodením fasády, strechy, pri prudkých náporoch vetra. Koreňový systém zasahuje do základov a kanalizácie BD na ul. 1.mája 34 z dôvodu cca 4,5 metrovej vzdialenosti od BD a narušuje ich. Stromy sú staticky nestabilné, čo dokazuje ich niekoľkostupňový náklon. Koreňový systém je v blízkosti kanalizácie narušený podrývaním od potkanov. Samostatne stojaci smrek je  napadnutý hubovou resp. plesňovou chorobou.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.12.2017.
Vyvesené v Báhoni : 20.12.2017

Č.j.: 12/464/2017/výrub, zo dňa 15.11.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu 4 ks stromov: 3 ks pajaseň a 1 ks orech, na pozemku parcela 2514, o výmere 2920 m2, druh pozemku – orná pôda a na pozemku parcela 3100 o výmere 3040 m2, vedené na LV č. 1804, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: stromy sú z 2/3 suché a hrozí padnutie na pozemok a poškodenie úrody. Taktiež hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.11.2017.
Vyvesené v Báhoni : 15.11.2017

Č.j.: 11/443/2017/výrub, zo dňa 3.11.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu 1 ks stromu: jedľa, na pozemku parcela 491/87, o výmere 1080 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 739, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: strom je nebezpečne nachýlený, hrozí nebezpečenstvo vyvrátenia stromu a škody na majetku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.11.2017.
Vyvesené v Báhoni : 3.11.2017

Č.j.: 10/427/2017/výrub, zo dňa 25.10.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu 1 ks stromu: hruška, na pozemku parcela 518/24, o výmere 1523 m2, druh pozemku – orná pôda vedený na LV č. 1040, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: chorý strom, práchnivý.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 1.11.2017.
Vyvesené v Báhoni : 25.10.2017

Č.j.: 9/405/2017/výrub, zo dňa 13.10.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu 3 ks stromov: smreky, na pozemku parcela 38/1, o výmere 582 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 796, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: ohrozuje stavbu RD žiadateľa.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.10.2017.
Vyvesené v Báhoni : 13.10.2017

Č.j.: 8/394/2017/výrub, zo dňa 6.10.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks strom: jedľa, na pozemku parcela 513/113, o výmere 286 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 21, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: ohrozuje elektrické vedenie a RD.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.10.2017.
Vyvesené v Báhoni : 6.10.2017

Č.j.: 7/370/2017/výrub, zo dňa 25.9.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks strom: tuja, na pozemku parcela 65/2, o výmere 587 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 83, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: ohrozuje elektrické vedenie a RD.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 2.10.2017.
Vyvesené v Báhoni : 25.9.2017

Č.j.: 6/153/2017/výrub, zo dňa 29.3.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov: smrek, na pozemku parcela 24/2, o výmere 4851 m2, druh pozemku – záhrady, vedený na LV č. 851, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: poškodenie základov bytového domu koreňmi stromov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 4.4.2017.
Vyvesené v Báhoni : 29.3.2017

Č.j.: 5/144/2017/výrub, zo dňa 22.3.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov: 3 ks agát, 3 ks hrab, 1 ks topoľ a krovinatý porast s rozlohou cca 50 m2 , na pozemku parcela 236/21, o výmere 2844 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1083, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: Vyčistenie pozemku od náletových kríkov a drevín, zviditeľnenie a sprístupnenie oplotenia pozemku firmy ELB s.r.o.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.3.2017.
Vyvesené v Báhoni : 22.3.2017

Č.j.: 4/131/2017/výrub, zo dňa 10.3.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu –  marhuľa, na pozemku parcela 533/77 - druh pozemku – záhrady, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: ovocný strom /marhuľa/ je preschnutý, v dutinách stromu sídlia nebezpečné sršne, ktoré bezprostredne ohrozujú blízke okolie a taktiež ohrozujú zdravie ľudí počas výkonu prác na predmetnom pozemku. Predmetný strom na svoj vek doslúžil /nerodí plody/ .
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2017.
Vyvesené v Báhoni : 10.3.2017

Č.j.: 3/130/2017/výrub, zo dňa 10.3.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu –  orech,  na pozemku parcela 533/53 - druh pozemku – záhrady, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: predmetný strom predstavuje v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí a zvierat nakoľko strom má zlý zdravotný stav /čiastočne suché, spráchnivelé drevo, odumretá kôra/, nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov na pozemok pri zlých poveternostných podmienkach.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2017.
Vyvesené v Báhoni : 10.3.2017

Č.j.: 2/2017/výrub, zo dňa 27.2.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu –  orech – 1 ks,  na pozemku parcela 496/134 - druh pozemku – záhrady, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: výstavba nového rodinného domu na predmetnej parcele č. 496/134.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2017.
Vyvesené v Báhoni : 27.2.2017

Č.j.: 1/2017/výrub, zo dňa 8.2.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu –  strieborná jedľa – 1 ks,  na pozemku parcela 308/1 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: koreňový systém zasahuje do prípojky zemného plynu, taktiež rastom strom môže zasahovať do elektrického vedenia.  
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.2.2017.
Vyvesené v Báhoni : 8.2.2017


Rok 2016

Č.j.: 10/2016/výrub, zo dňa 21.11.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – jedľa – 1 ks,  na pozemku parcela 496/78 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: predmetný strom rastie vo dvore cca 2 metre od susediacej nehnuteľnosti a svojimi konármi poškodzuje strechu. Vzhľadom na výšku stromu – 15 m – je v prípade silných vetrov reálne nebezpečie vyvrátenia stromu a tým poškodenie okolitých nehnuteľností s možnou újmov na zdraví, resp. života. Výrubom predmetného stromu sa chce predísť ohrozeniu nehnuteľností aj zdravia a života obyvateľov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.11.2016.
Vyvesené v Báhoni : 21.11.2016

Č.j.: 9/2016/výrub, zo dňa 4.11.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks stromov – lipa obyčajná – 2 ks, javor horský – 5 ks, dub letný – 2 ks, smrek – 1 ks, gaštan jedlý – 1 ks ,  na pozemku parcela 491/61 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: z dôvodu výstavby nového rodinného domu na predmetnej parcele. Stromy sú rozmiestnené na celom pozemku, kde je plánovaná výstavba nového objektu. Taktiež stromy presahujú aj na susedné cudzie pozemky, sú už staršie, rastú živelne a niektoré sú čiastočne poškodené a zosychajú. Výrubom predmetného stromu sa taktiež chce predísť ohrozeniu zdravia a života obyvateľov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.11.2016.
Vyvesené v Báhoni : 4.11.2016

Č.j.: 8/2016/výrub, zo dňa 24.10.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov – strieborné jedličky,  na pozemku parcela 226 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: Stromy sú už staršie a čiastočne poškodené. Zasahujú do elektrického vedenia a pri nepriaznivej poveternostnej situácií hrozí aj poškodenie stavby RD na Potočnej č. 34 na predmetnom pozemku. Výrubom predmetného stromu sa taktiež chce predísť ohrozeniu zdravia a života obyvateľov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.10.2016.
Vyvesené v Báhoni : 24.10.2016

Č.j.: 7/2016/výrub, zo dňa 19.10.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – lipa,  na pozemku parcela 497/91 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: v blízkosti existujúceho stromu sa nachádza novostavba a stavba RD susedov. Strom je čiastočne poškodený, presychajú mu konáre a pri nepriaznivej poveternostnej situácií hrozí ohrozenie obyvateľov aj stavieb na predmetnom pozemku. Už v minulosti pri zlých poveternostných podmienkach dochádzalo k lámaniu konárov a ich následné padnutie v okolí stromu. Výrubom predmetného stromu sa taktiež chce predísť ohrozeniu zdravia a života obyvateľov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 26.10.2016.
Vyvesené v Báhoni : 19.10.2016

 Č.j.: 6/2016/výrub, zo dňa 7.10.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – gaštan jedlý,  na pozemku parcela 491/125 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: na predmetnom pozemku je plánovaná výstavba nového RD.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.10.2016.
Vyvesené v Báhoni : 7.10.2016

Č.j.: 5/2016/výrub, zo dňa 5.10.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – orech,  na pozemku parcela 513/57 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: strom zasahuje aj na pozemky susedov, z toho vyplýva znečistenie pozemkov, taktiež strom zasahuje aj na strechu domu a susedovu prístavbu a môže ohroziť stavby aj ľudí na predmetnom pozemku aj susediacich pozemkoch.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.10.2016.
Vyvesené v Báhoni : 5.10.2016

Č.j.: 4/2016/výrub, zo dňa 6.9.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – bajasan, na pozemku parcela 513/24, druh pozemku – záhrada, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: z dôvodu výstavby nového rodinného domu a nakoľko strom sa nachádza v blízkosti plánovaného nového objektu. Taktiež je to invazívny druh dreviny, ktorý svojim kvetom a plodmi ničí pozemok. Súčasne strom sa pri silnejšom vetre nakláňa a pri svojej výške 20 m môže ohroziť stavby aj ľudí na predmetnom pozemku
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.9.2016.
Vyvesené v Báhoni : 6.9.2016

Č.j.: 3/2016/výrub, zo dňa 2.9.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – ihličňan - smrek, na pozemku parcela 512/10, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: strom ohrozuje objekt garáže, časti konárov opadávajú a ohrozujú osoby užívajúce pozemok parc.č.512/10, na ul. 1.mája 39. 
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 9.9.2016.
Vyvesené v Báhoni : 2.9.2016

Č.j.: 2/2016/výrub, zo dňa 29.2.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov – čerešňa, na pozemku parcela 491/125, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: stromy sú v zlom zdravotnom stave, časti konárov opadávajú a ohrozujú osoby užívajúce pozemok parc.č.491/125, Mlynica. 
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.3.2016.
Vyvesené v Báhoni : 29.2.2016

Č.j.: 1/2016 - 3/2015 (prenesené Č.j. 3/2015 z roku 2015)

Rok 2015

Č.j.: 3/2015/výrub, zo dňa 21.12.2015 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks stromov – smreky, na pozemku parcela 491/107, druh pozemku – záhrady, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: nebezpečenstvo pádu stromov s ohľadom na ich výšku, stavebný pozemok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.12.2015.
Vyvesené v Báhoni : 21.12.2015

Č.j.: 2/2015/výrub, zo dňa 21.10.2015 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov – smreky, na pozemku parcela 214/1, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: usychanie stromov, nebezpečenstvo pádu stromov
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.10.2015.
Vyvesené v Báhoni : 21.10.2015

Č.j.: 1/2015/výrub, zo dňa 5.10.2015 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – smrek, na pozemku parcela 530/3, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: budovanie príjazdovej cesty a oplotenia
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.10.2015.
Vyvesené v Báhoni : 5.10.2015

 

Rok  2014

Č.j.: 7/2014/výrub zo dňa 17.9.2014 – vydanie súhlasu na výrub 2 ks tují, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 100 cm, na pozemku parc.č.214/1 v k.ú.Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo vrastania drevín do telefónnych drôtov a tiež do drôtov elektrického vedenia, taktiež dreviny boli preschnuté a hrozilo nebezpečenstvo vyvrátenia pri zlých poveternostných podmienkach.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.9.2014.
Vyvesené v Báhoni: 17.9.2014

Č.j.: 6/2014/výrub, zo dňa 17.3.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – smrek, na pozemku parcela 518/10,  nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.3.2014.
Vyvesené v Báhoni : 17.3.2014

Č.j.: 5/2014/výrub, zo dňa 17.3.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – lieska zakrpatená, na pozemku parcela 491/17,  nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.3.2014.
Vyvesené v Báhoni : 17.3.2014

Č.j.: 4/2014/výrub, zo dňa 10.3.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov – breza, na pozemku parcela 491/109,  nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2014.
Vyvesené v Báhoni : 10.3.2014

Č.j.: 3/2014/výrub, zo dňa 27.1.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov – agát, na pozemku parcela 23/2, druh pozemku – zastavaná plocha, nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 3.2.2014.
Vyvesené v Báhoni : 27.1.2014

Č.j.: 2/2014/výrub, zo dňa 8.1.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – čerešňa, na pozemku parcela 496/83, druh pozemku – zastavaná plocha, nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.1.2014.
Vyvesené v Báhoni : 8.1.2014

 

Rok 2013

Č.j.: 1/2014/výrub, zo dňa 18.12.2013 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – jelša, na pozemku parcela 229/1, druh pozemku – vodná plocha, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia susediacej stavby rodinného domu súp.č. 372 v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.12.2013.
Vyvesené v Báhoni : 18.12.2013

 


 

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
 
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.
 
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na u nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
 

 Výzvu na výrub stromov stiahnete kliknutím sem .