Copyright 2020 - Obec Báhoň

Výrub stromov - postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.
2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).
3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,- € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).
5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch  v X. časti, položka č. 160.
6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.
7. Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom okresný úrad životného prostredia, správny poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne okresného úradu,  alebo na ich účet.
8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.
9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.
10. Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
11.  K žiadosti je potrebné priložiť:
 - Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom drevina rastie /napr. výpis z LV – nemusí byť originál/
 - Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne. Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia podľa týchto predložených dokladov.
 - Adresu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou žiadateľa.
 - V prípade potreby /ak tak určí povoľujúci orgán/ fotodokumentáciu jestvujúcich drevín. Ak ich je viac, je potrebné dreviny na nákrese /napr. katastrálnej mape s vyznačením drevín/ označiť číselnou alebo abecednou značkou. To isté platí aj pri označení dreviny na fotografiách, aby bolo možné dreviny správne identifikovať.

Zodpovedný: Ing. Ivan Patoprstý
Adresa: Obecný úrad Báhoň, ul. SNP 65, 90084  Báhoň
Telefón: 033/6455340                                                                                                  
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Tlačivo žiadosti na výrub stromov si stiahnete kliknutím sem.

Podľa § 47 ods. 3 a § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu obce: Obec Báhoň, ul. SNP 65, 90084  Báhoň alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (telefón 033/6455340) v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Rok 2020

Č.j.: 1/286/2020/výrub zo dňa 19.3.2020 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – strieborná jedľa s obvodom kmeňa 120 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 533/75, výmera pozemku 502 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 245, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
- Strom svojim vzrastom môže ohroziť RD /statiku, strechu/, ktorý je v jeho bezprostrednej blízkosti, ako aj susedné nehnuteľnosti
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom
konania sa stanovuje do 26.3.2020.
Vyvesené v Báhoni : 19.3.2020

Č.j.: 2/601/2020/výrub zo dňa 4.9.2020 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín – smrek s obvodom kmeňa 90 cm a čerešňa s obvodom kmeňa 85 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Smrek sa nachádza na pozemku parcela č. 66, výmera pozemku 547 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, čerešňa sa nachádza na pozemku par.č. 65/1, výmera pozemku 499 m2, druh pozemku – záhrada, oba pozemky vedené na LV č. 87, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
- Smrek sa nachádza v blízkosti RD žiadateľa a svojim vzrastom môže pri zlých poveternostných podmienkach ohroziť RD, ktorý je v jeho bezprostrednej blízkosti.
- Čerešňa nachádzajúca sa v záhrade je planá, rodí červivé a drobné plody. Žiadateľka ju chce vymeniť za rodiacu jedlú čerešňu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.9.2020.
Vyvesené v Báhoni : 4.9.2020

Rok 2019

Č.j.: 6/428/2019/výrub zo dňa 28.10.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech s obvodom kmeňa 210 cm, merané vo výške 130 cm od zeme.
Drevina sa nachádza na pozemku parcela č. 94/10, výmera pozemku 867 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 958, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvod výrubu:
- Strom svojim vzrastom môže ohroziť susedné budovy
- Strom je preschnutý a napadnutý škodcami – môže ohrozovať bezpečnosť osôb.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 3.11.2019.
Vyvesené v Báhoni : 28.10.2019

Č.j.: 5/406/2019/výrub zo dňa 14.10.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín – smrek – 2 ks, Tuja – 1 ks s obvodom kmeňa smrek 185 cm, Smrek 138 cm, Tuja 167 cm merané vo výške 130 cm od zeme.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 531/14 o výmere 213 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 276, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu:
- Korene stromov zasahujú do podkladov domu
- Konáre poškodzujú strechu
- Znížená viditeľnosť v rodinnom dome
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.10.2019.
Vyvesené v Báhoni : 14.10.2019

Č.j.: 4/366/2019/výrub zo dňa 16.9.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín – Lipa – 2 ks, Breza – 1 ks s obvodom kmeňa Lipa 170 cm, Breza 73 cm, Lipa 122 cm merané vo výške 130 cm od zeme.
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 24/2 o výmere 4851 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 851, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Pozemok je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Dôvod výrubu:
-    Dreviny zasahujú do fasády domu, ktorú poškodzujú
-    Dreviny tienia, v miestnostiach bytového domu treba svietiť aj počas dňa
-    Dreviny znečisťujú strechu a upchávajú žľab zvodu dažďovej vody, pri daždi voda preteká a steká po fasáde bytového domu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.9.2019.
Vyvesené v Báhoni : 16.9.2019

Č.j.: 3/99/2019/výrub zo dňa 27.2.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15 ks drevín – agáty s obvodom kmeňa všetky nad 80 cm, merané vo výške 130 cm od zeme. Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 2499 o výmere 535 m2, druh pozemku – ostatná plocha a parcele č. 2500 o výmere 1809 m2, druh pozemku – trvalý trávny porast, vedené na LV č. 1644, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: úprava terénu, odstránenie chorých a popraskaných stromov, čistenie a príprava na novú výsadbu ovocných stromov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2019.
Vyvesené v Báhoni : 27.2.2019

Č.j.: 2/79/2019/výrub zo dňa 13.2.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín – náletové dreviny ako agáty a iné náletové kry a dreviny s obvodom kmeňa od 41 cm do 104 cm merané vo výške 130 cm od zeme. Dreviny sa nachádzajú na pozemku parcela č. 3021 o výmere 448 m2, druh pozemku – ostatná plocha, vedená na LV č. 2129, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: úprava terénu na používanie a odstránenie chorých alebo popraskaných stromov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.2.2019.
Vyvesené v Báhoni : 13.2.2019

Č.j.: 1/59/2019/výrub, zo dňa 28.1.2019 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov, a to 1 ks orech a 1 ks breza, na pozemku parcela č. 153/2 o výmere 476 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, vedená na LV č. 969, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: na predmetnej parcele je plánovaná výstavba nového rodinného domu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 4.2.2019.
Vyvesené v Báhoni : 28.1.2019

Rok 2018

Č.j.: 4/353/2018/výrub, zo dňa 9.11.2018 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov, a to 1 ks orech a 1 ks breza, na pozemku parcela č. 414/31 o výmere 753 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 1258, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: stromy rastú na hranici pozemku, pričom orech priamo v oplotení. Vzhľadom na to, že žiadateľ plánuje na predmetnom pozemku výstavbu nového oplotenia, žiada o uvedený výrub.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2018.
Vyvesené v Báhoni : 9.11.2018

Č.j.: 3/301/2018/výrub, zo dňa 3.10.2018 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – pajaseň žliazkatý, na pozemku parcela 129 o výmere 252 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 430, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: čistenie pozemku a priľahlých parciel od náletových drevín a krov. Strom svojou výškou a šírkou obmedzuje voľný pohyb na pozemku, nemá hospodársku hodnotu, nakoľko je to invazívny, nepôvodný druh dreviny, ktorý sa agresívne šíri a ohrozuje pôvodné  dreviny.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.10.2018.
Vyvesené v Báhoni : 3.10.2018

Č.j.: 2/114/2018/výrub, zo dňa 19.3.2018 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – orech , na pozemku parcela 513/12 o výmere 331 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 618, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: strom je z polovice suchý a pri veternom počasí hrozí ulomenie konárov a tým následné nebezpečenstvo pre osoby pohybujúce sa na predmetnom pozemku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 26.3.2018.
Vyvesené v Báhoni : 19.3.2018

Č.j.: 1/2018 je identický s Č.j.: 13/517/2017

Rok 2017

Č.j.: 13/517/2017/výrub, zo dňa 20.12.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks stromov – smrek obyčajný – 3 ks a smrek pichľavý - 2 ks, na pozemku parcela 24/2 o výmere 4851 m2, druh pozemku – záhrada, vedená na LV č. 851, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: stromy ohrozujú bytový dom na ul. 1.mája poškodením fasády, strechy, pri prudkých náporoch vetra. Koreňový systém zasahuje do základov a kanalizácie BD na ul. 1.mája 34 z dôvodu cca 4,5 metrovej vzdialenosti od BD a narušuje ich. Stromy sú staticky nestabilné, čo dokazuje ich niekoľkostupňový náklon. Koreňový systém je v blízkosti kanalizácie narušený podrývaním od potkanov. Samostatne stojaci smrek je  napadnutý hubovou resp. plesňovou chorobou.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.12.2017.
Vyvesené v Báhoni : 20.12.2017

Č.j.: 12/464/2017/výrub, zo dňa 15.11.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu 4 ks stromov: 3 ks pajaseň a 1 ks orech, na pozemku parcela 2514, o výmere 2920 m2, druh pozemku – orná pôda a na pozemku parcela 3100 o výmere 3040 m2, vedené na LV č. 1804, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: stromy sú z 2/3 suché a hrozí padnutie na pozemok a poškodenie úrody. Taktiež hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.11.2017.
Vyvesené v Báhoni : 15.11.2017

Č.j.: 11/443/2017/výrub, zo dňa 3.11.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu 1 ks stromu: jedľa, na pozemku parcela 491/87, o výmere 1080 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 739, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: strom je nebezpečne nachýlený, hrozí nebezpečenstvo vyvrátenia stromu a škody na majetku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.11.2017.
Vyvesené v Báhoni : 3.11.2017

Č.j.: 10/427/2017/výrub, zo dňa 25.10.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu 1 ks stromu: hruška, na pozemku parcela 518/24, o výmere 1523 m2, druh pozemku – orná pôda vedený na LV č. 1040, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: chorý strom, práchnivý.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 1.11.2017.
Vyvesené v Báhoni : 25.10.2017

Č.j.: 9/405/2017/výrub, zo dňa 13.10.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu 3 ks stromov: smreky, na pozemku parcela 38/1, o výmere 582 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 796, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: ohrozuje stavbu RD žiadateľa.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.10.2017.
Vyvesené v Báhoni : 13.10.2017

Č.j.: 8/394/2017/výrub, zo dňa 6.10.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks strom: jedľa, na pozemku parcela 513/113, o výmere 286 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 21, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: ohrozuje elektrické vedenie a RD.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.10.2017.
Vyvesené v Báhoni : 6.10.2017

Č.j.: 7/370/2017/výrub, zo dňa 25.9.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks strom: tuja, na pozemku parcela 65/2, o výmere 587 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 83, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: ohrozuje elektrické vedenie a RD.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 2.10.2017.
Vyvesené v Báhoni : 25.9.2017

Č.j.: 6/153/2017/výrub, zo dňa 29.3.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov: smrek, na pozemku parcela 24/2, o výmere 4851 m2, druh pozemku – záhrady, vedený na LV č. 851, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: poškodenie základov bytového domu koreňmi stromov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 4.4.2017.
Vyvesené v Báhoni : 29.3.2017

Č.j.: 5/144/2017/výrub, zo dňa 22.3.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov: 3 ks agát, 3 ks hrab, 1 ks topoľ a krovinatý porast s rozlohou cca 50 m2 , na pozemku parcela 236/21, o výmere 2844 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1083, nachádzajúci sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: Vyčistenie pozemku od náletových kríkov a drevín, zviditeľnenie a sprístupnenie oplotenia pozemku firmy ELB s.r.o.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.3.2017.
Vyvesené v Báhoni : 22.3.2017

Č.j.: 4/131/2017/výrub, zo dňa 10.3.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu –  marhuľa, na pozemku parcela 533/77 - druh pozemku – záhrady, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: ovocný strom /marhuľa/ je preschnutý, v dutinách stromu sídlia nebezpečné sršne, ktoré bezprostredne ohrozujú blízke okolie a taktiež ohrozujú zdravie ľudí počas výkonu prác na predmetnom pozemku. Predmetný strom na svoj vek doslúžil /nerodí plody/ .
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2017.
Vyvesené v Báhoni : 10.3.2017

Č.j.: 3/130/2017/výrub, zo dňa 10.3.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu –  orech,  na pozemku parcela 533/53 - druh pozemku – záhrady, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: predmetný strom predstavuje v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí a zvierat nakoľko strom má zlý zdravotný stav /čiastočne suché, spráchnivelé drevo, odumretá kôra/, nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov na pozemok pri zlých poveternostných podmienkach.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2017.
Vyvesené v Báhoni : 10.3.2017

Č.j.: 2/2017/výrub, zo dňa 27.2.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu –  orech – 1 ks,  na pozemku parcela 496/134 - druh pozemku – záhrady, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: výstavba nového rodinného domu na predmetnej parcele č. 496/134.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2017.
Vyvesené v Báhoni : 27.2.2017

Č.j.: 1/2017/výrub, zo dňa 8.2.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu –  strieborná jedľa – 1 ks,  na pozemku parcela 308/1 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: koreňový systém zasahuje do prípojky zemného plynu, taktiež rastom strom môže zasahovať do elektrického vedenia.  
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.2.2017.
Vyvesené v Báhoni : 8.2.2017


Rok 2016

Č.j.: 10/2016/výrub, zo dňa 21.11.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – jedľa – 1 ks,  na pozemku parcela 496/78 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: predmetný strom rastie vo dvore cca 2 metre od susediacej nehnuteľnosti a svojimi konármi poškodzuje strechu. Vzhľadom na výšku stromu – 15 m – je v prípade silných vetrov reálne nebezpečie vyvrátenia stromu a tým poškodenie okolitých nehnuteľností s možnou újmov na zdraví, resp. života. Výrubom predmetného stromu sa chce predísť ohrozeniu nehnuteľností aj zdravia a života obyvateľov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.11.2016.
Vyvesené v Báhoni : 21.11.2016

Č.j.: 9/2016/výrub, zo dňa 4.11.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks stromov – lipa obyčajná – 2 ks, javor horský – 5 ks, dub letný – 2 ks, smrek – 1 ks, gaštan jedlý – 1 ks ,  na pozemku parcela 491/61 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: z dôvodu výstavby nového rodinného domu na predmetnej parcele. Stromy sú rozmiestnené na celom pozemku, kde je plánovaná výstavba nového objektu. Taktiež stromy presahujú aj na susedné cudzie pozemky, sú už staršie, rastú živelne a niektoré sú čiastočne poškodené a zosychajú. Výrubom predmetného stromu sa taktiež chce predísť ohrozeniu zdravia a života obyvateľov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.11.2016.
Vyvesené v Báhoni : 4.11.2016

Č.j.: 8/2016/výrub, zo dňa 24.10.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov – strieborné jedličky,  na pozemku parcela 226 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: Stromy sú už staršie a čiastočne poškodené. Zasahujú do elektrického vedenia a pri nepriaznivej poveternostnej situácií hrozí aj poškodenie stavby RD na Potočnej č. 34 na predmetnom pozemku. Výrubom predmetného stromu sa taktiež chce predísť ohrozeniu zdravia a života obyvateľov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.10.2016.
Vyvesené v Báhoni : 24.10.2016

Č.j.: 7/2016/výrub, zo dňa 19.10.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – lipa,  na pozemku parcela 497/91 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: v blízkosti existujúceho stromu sa nachádza novostavba a stavba RD susedov. Strom je čiastočne poškodený, presychajú mu konáre a pri nepriaznivej poveternostnej situácií hrozí ohrozenie obyvateľov aj stavieb na predmetnom pozemku. Už v minulosti pri zlých poveternostných podmienkach dochádzalo k lámaniu konárov a ich následné padnutie v okolí stromu. Výrubom predmetného stromu sa taktiež chce predísť ohrozeniu zdravia a života obyvateľov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 26.10.2016.
Vyvesené v Báhoni : 19.10.2016

 Č.j.: 6/2016/výrub, zo dňa 7.10.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – gaštan jedlý,  na pozemku parcela 491/125 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: na predmetnom pozemku je plánovaná výstavba nového RD.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.10.2016.
Vyvesené v Báhoni : 7.10.2016

Č.j.: 5/2016/výrub, zo dňa 5.10.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – orech,  na pozemku parcela 513/57 - druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: strom zasahuje aj na pozemky susedov, z toho vyplýva znečistenie pozemkov, taktiež strom zasahuje aj na strechu domu a susedovu prístavbu a môže ohroziť stavby aj ľudí na predmetnom pozemku aj susediacich pozemkoch.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.10.2016.
Vyvesené v Báhoni : 5.10.2016

Č.j.: 4/2016/výrub, zo dňa 6.9.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – bajasan, na pozemku parcela 513/24, druh pozemku – záhrada, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: z dôvodu výstavby nového rodinného domu a nakoľko strom sa nachádza v blízkosti plánovaného nového objektu. Taktiež je to invazívny druh dreviny, ktorý svojim kvetom a plodmi ničí pozemok. Súčasne strom sa pri silnejšom vetre nakláňa a pri svojej výške 20 m môže ohroziť stavby aj ľudí na predmetnom pozemku
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.9.2016.
Vyvesené v Báhoni : 6.9.2016

Č.j.: 3/2016/výrub, zo dňa 2.9.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – ihličňan - smrek, na pozemku parcela 512/10, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: strom ohrozuje objekt garáže, časti konárov opadávajú a ohrozujú osoby užívajúce pozemok parc.č.512/10, na ul. 1.mája 39. 
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 9.9.2016.
Vyvesené v Báhoni : 2.9.2016

Č.j.: 2/2016/výrub, zo dňa 29.2.2016 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov – čerešňa, na pozemku parcela 491/125, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: stromy sú v zlom zdravotnom stave, časti konárov opadávajú a ohrozujú osoby užívajúce pozemok parc.č.491/125, Mlynica. 
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.3.2016.
Vyvesené v Báhoni : 29.2.2016

Č.j.: 1/2016 - 3/2015 (prenesené Č.j. 3/2015 z roku 2015)

Rok 2015

Č.j.: 3/2015/výrub, zo dňa 21.12.2015 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks stromov – smreky, na pozemku parcela 491/107, druh pozemku – záhrady, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: nebezpečenstvo pádu stromov s ohľadom na ich výšku, stavebný pozemok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.12.2015.
Vyvesené v Báhoni : 21.12.2015

Č.j.: 2/2015/výrub, zo dňa 21.10.2015 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov – smreky, na pozemku parcela 214/1, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: usychanie stromov, nebezpečenstvo pádu stromov
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.10.2015.
Vyvesené v Báhoni : 21.10.2015

Č.j.: 1/2015/výrub, zo dňa 5.10.2015 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – smrek, na pozemku parcela 530/3, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: budovanie príjazdovej cesty a oplotenia
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.10.2015.
Vyvesené v Báhoni : 5.10.2015

 

Rok  2014

Č.j.: 7/2014/výrub zo dňa 17.9.2014 – vydanie súhlasu na výrub 2 ks tují, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 100 cm, na pozemku parc.č.214/1 v k.ú.Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo vrastania drevín do telefónnych drôtov a tiež do drôtov elektrického vedenia, taktiež dreviny boli preschnuté a hrozilo nebezpečenstvo vyvrátenia pri zlých poveternostných podmienkach.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.9.2014.
Vyvesené v Báhoni: 17.9.2014

Č.j.: 6/2014/výrub, zo dňa 17.3.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – smrek, na pozemku parcela 518/10,  nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.3.2014.
Vyvesené v Báhoni : 17.3.2014

Č.j.: 5/2014/výrub, zo dňa 17.3.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – lieska zakrpatená, na pozemku parcela 491/17,  nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.3.2014.
Vyvesené v Báhoni : 17.3.2014

Č.j.: 4/2014/výrub, zo dňa 10.3.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov – breza, na pozemku parcela 491/109,  nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2014.
Vyvesené v Báhoni : 10.3.2014

Č.j.: 3/2014/výrub, zo dňa 27.1.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov – agát, na pozemku parcela 23/2, druh pozemku – zastavaná plocha, nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 3.2.2014.
Vyvesené v Báhoni : 27.1.2014

Č.j.: 2/2014/výrub, zo dňa 8.1.2014 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – čerešňa, na pozemku parcela 496/83, druh pozemku – zastavaná plocha, nachádzajúca sa v k.ú. obce Báhoň.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.1.2014.
Vyvesené v Báhoni : 8.1.2014

 

Rok 2013

Č.j.: 1/2014/výrub, zo dňa 18.12.2013 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov – jelša, na pozemku parcela 229/1, druh pozemku – vodná plocha, nachádzajúca sa v k. ú. obce Báhoň, s prvým stupňom ochrany.
Dôvod výrubu: Nebezpečenstvo ohrozenia susediacej stavby rodinného domu súp.č. 372 v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.12.2013.
Vyvesené v Báhoni : 18.12.2013

 


 

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
 
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.
 
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na u nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
 

 Výzvu na výrub stromov stiahnete kliknutím sem .

f t g