Copyright 2024 - Obec Báhoň

OBEC BÁHOŇ
ZOZNAM VZN – všeobecno-záväzné nariadenia obce Báhoň
 


Ostatné dokumenty:

Organizačný poriadok OZ 
Podpisový poriadok OZ
Rokovací poriadok OZ

Organizačný poriadok OÚ
Organizačná schéma OÚ
Personálne obsadenie OÚ 
Registratúrny plán OÚ
Registratúrny poriadok na správu registratúry OÚ 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Báhoň (12/2023)

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Báhoň

Smernica o postupe pri poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov v Obci Báhoň

Smernica o spracovaní osobných údajov

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska 
Prevádzkový poriadok zberového dvora

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA odpadová
Rámcová prevádzková smernica pre prevádzkovanie integrovaných obslužných miest (IOM)
Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM
Komunitný plán sociálnych služieb obce Báhoň 2019 - 2023

Bezpečnostný projekt Báhoň
Smernica o Verejnom obstarávaní (VO) Báhoň
 


Návrhy

Zásady hospodárenia s majetkom obce Báhoň 2024 - návrh


ROK 2024

Smernica č. 2/2023 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku s účinnosťou od 1.1.2024
VZN č. 1/2024 o určení školského obvodu

ROK 2023

VZN č. 1/2023 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Báhoň
VZN č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
Príloha č. 1 k VZN 1/2016 o prevádzke pohrebísk na území obce Báhoň
VZN č.3/2023 O STAROSTLIVOSTI O VEREJNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE
VZN č. 4/2023 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A VEREJNOM PORIADKU V OBCI BÁHOŇ
VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Báhoň
VZN č. 6/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báhoň

Zásady hospodárenia s majetkom obce Báhoň (12/2023)

ROK 2022

Za rok 2021 obec Báhoň vybrala na poplatku za rozvoj čiastku 2904,70 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na Rekonštrukciu lámp verejného osvetlenia na ul. 1.mája a Školskej ulici. (Viď VZN 2/2020)

VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - úplné znenie pre rok 2022
VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda
VZN č. 2/2022 o označovaní ulíc - Príloha
VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
VZN č. 4/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Báhoň
VZN č. 4/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Báhoň - príloha

VZN č. 5/2022 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

VZN č. 6/2022 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Báhoň

ROK 2021

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň
VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Báhoň
VZN č. 3/2021 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

ROK 2020

VZN č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma a iných pravidiel ohľadom pohrebiska
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
Príloha ku VZN č.2/2020
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 zo 14.augusta 2019 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

ROK 2019

VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia obce Báhoň
VZN č. 2/2019 zo dňa 14.8.2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020

ROK 2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň
Dodatok č. 9 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
Dodatok č. 10 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

Povodňový plán obce

ROK 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
Dodatok č. 8 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
Smernica č. 1/2017 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku

ROK 2016

VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - úplné znenie pre rok 2017
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
REGISTRATÚRNY PLÁN PRE OBECNÝ ÚRAD BÁHOŇ
VZN č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk na území obce Báhoň
SMERNICA č. 2/2016 O POSTUPE STAROSTU OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

ROK 2015 

Knižničný poriadok Miestnej ľudovej knižnice v Báhoni 
Cenník poplatkov a služieb v MĽK Báhoň 
VZN č. 3/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Báhoň
VZN č. 1/2015 jednorazová dávka v hmotnej núdzi 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Báhoň 
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

ROK 2014 

VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku
VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok

ROK 2013

VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2013 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Báhoň

ROK 2010

Rokovací por. komisií OZ Báhoň.
Zásady postupu pre vybavovanie sťažností 

VZN č.1/2010 O VYMÁHANÍ MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

ROK 2009

VZN č. 3/2009 o niektorých podmienkach držania psov.

ROK 2008

Podpisový poriadok obce Báhoň  (účinnosť od 6.2.2008)
Báhonské noviny – štatút  (účinnosť od 18.6.2008) 
VZN č. 6/2008 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky na území obce Báhoň (účinnosť od 1.1.2009)  

PRED ROKOM 2005 

VZN č. 21/2002 o spoločnom školskom obvode
VZN č. 4/1993 Požiarny poriadok obce - časť 2 
VZN č. 4/1993 Požiarny poriadok obce 

Z dôvodu sprehľadnenia orientácie vo VZN, neaktuálne VZN staršie ako 5 rokov nie sú na stránke uvádzané.

UZNESENIE č. 5/10/2020: Obecné zastupiteľstvo schválilo ukončenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby v Báhoni, Potočná 13 k dátumu 29. 2. 2020.
Súvisiace VZN 5/2009 a ďalšie dodatky boli zmazané.